• Ban hành Qui Chế lần 3

  K*nh Gởi: To*n thể Hội viên CLB câu cá Đ* Nẵng-Hội An.
  QUY CHẾ
  TỔ CHỨC HO*T ĐỘNG
  CÂU L*C BỘ CÂU CÁ ĐÀ NẴNG - HỘI AN


  Để đáp ứng nhu cầu tổ chức hoạt động v* phát triển CLB Câu Cá Đ* Nẵng - Hội An. Ban Chủ Nhiệm đã soạn thảo, s*a đổi, bổ sung Qui Chế lần 3 đăng lên mạng để anh em góp ý mở rộng . Nay Ban Chủ Nhiệm xin thông báo ch*nh thức ban h*nh QUI CHẾ lần 03 có hiệu lực từ ng*y 01-01-2018.
  Xin chân th*nh cảm ơn sự ủng hộ, tham gia đóng góp ý của tất cả các th*nh viên.
  Trân trọng!
  Ban Chủ Nhiệm.  ĐIỀU I:
  QUI ĐỊNH CHUNG.
  Qui chế n*y được áp dụng cho tất cả Hội viên của CLB câu cá Đ* Nẵng - Hội An.

  ĐIỀU II:
  TIÊU CHÍ HO*T ĐỘNG CỦA CLB CÂU CÁ ĐÀ NẴNG – HỘI AN.
  Hoạt động theo tiêu ch* của Câu lạc bộ với những nội dung như sau:

  1- Slogan của CLB: Câu cho đời thêm vui.

  2 - Xây dựng một Câu Lạc Bộ câu cá có văn hóa, l*nh mạnh với những chuẩn mực sau:
  + Tuyệt đối không vi phạm pháp lu*t.
  + Tuyệt đối không hoạt động vì mục đ*ch ch*nh trị.
  + Tuân thủ theo các định chế Nh* Nước.
  + Yêu nước Việt Nam.
  + Đo*n kết, thân ái, giúp đỡ nhau trong tất cả các hoạt động của CLB.
  + Không phân biệt giới t*nh, tuổi tác, t*n ngưỡng, vùng miền, quốc tịch, nghề nghiệp.

  3 -Xây dựng niềm đam mê thiên nhiên, sông nước v* tinh thần bảo vệ t*i nguyên thiên nhiên:

  + Chỉ câu cá m* không huỷ hoại nguồn cá bằng bất cứ hình thức n*o khác. ( Ch*ch điện, thuốc nổ, thuốc độc)
  + Giữ gìn vệ sinh v* bảo vệ môi trường.
  + Kêu gọi v* khuyến kh*ch cộng đồng bảo vệ nguồn cá bằng các hoạt động quảng bá, trợ giúp địa phương.

  4 -Tổ chức hoạt động câu cá thường xuyên nhằm thu hút v* phát triển ng*nh câu cá giải tr* l*nh mạnh ở Việt nam :
  + Tổ chức giã ngoại câu cá, câu thi có thưởng.
  + Giao lưu câu cá với các vùng miền v* các CLB ( Hội ) bạn.
  + Trao đổi thông tin về kỹ thu*t công nghệ câu cá với anh em v* bạn bè trong ngo*i nước.

  5 -Những hoạt đông khác:

  + Tham gia l*m từ thiện trong những lúc gặp thiên tai như bão, lụt, động đất.
  +Tổ chức thả cá con về với thiên nhiên để bảo vệ nguồn lợi thủy sản.

  ĐIỀU III:
  C* CẤU TỔ CHỨC
  * Ban cố vấn
  * Ban Chủ nhiệm
  * Hội viên ch*nh thức .
  * Hội viên danh dự.

  - Thủ tục đăng ký l*m Hội viên :
  Người đủ điều kiện đăng ký l*m Hội viên phải từ 18 tuổi trở lên, đã đọc v* nghiên cứu đồng ý qui chế của CLB, đăng ký th*nh viên CLB trên trang web của CLB : caucadananghoian.com ( trong topic đăng ký th*nh viên CLB Đ* Nẵng – Hội An ) Người đăng ký phải cung cấp đầy đủ các thông tin: Họ v* tên ( đầy đủ - tiếng Việt có dấu) ; địa chỉ ; số điện thoại ; địa chỉ e.mail ( nếu có).

  - Ban chủ nhiệm sẽ xem xét kết nạp Hội viên của CLB theo qui định của Qui chế n*y.

  ĐIỀU IV:


  BAN CỐ VẤN
  Ban cố vấn l* những Hội viên dã từng nằm trong ban Chủ nhiệm nhưng đã hết nhiệm kỳ hoặc thôi chức vì lý do sức khỏe thì được xếp v*o ban cố vấn. Ban cố vấn tư vấn cho Ban chủ nhiệm những kinh nghiệm về tổ chức các sự kiện cũng như kỷ thu*t câu kéo.
  Ban cố vấn có quền lợi v* nghĩa vụ như Hội viên ch*nh thức của Câu Lac Bộ.


  BAN CHỦ NHIỆM.
  Ban chủ nhiệm có 03 Hội viên :

  01 - Trần Ngọc Linh – Chủ nhiệm . Số ĐT : 0905-120.270 ; 0979.640.150 Email linhngoc50@gmail.com.
  02 - Bế Anh Tuấn (Tuấn ELS) Phó Chủ nhiệm - Đt : 0912646462 ; E.mail : Anhtuan.be@elsgroup.com.vn ; Ng*y Sinh : 22.02
  03 - Lê Hồng Quang. Phó Chủ Nhiệm - Daiwa Viet Nam. Đ* Nẵng. Đt : 0912-585082. Ns : 24-3


  · Nhiệm kỳ của Ban chủ nhiệm l* 05 năm ( t*nh từ ng*y ch*nh thức th*nh l*p CLB 01-07-2007.
  · Chủ nhiệm do các Hội viên ch*nh thức bầu trong dịp Sinh nh*t Câu Lac Bộ hằng năm.
  Người có số phiếu cao nhất thông qua bầu c* bằng phiếu k*n.

  · Chủ nhiệm chỉ định Phó Chủ nhiệm phụ trách Tổ chức v* Phó Chủ nhiệm Phụ trách Hâu cần.

  ĐIỀU V:
  C* CẤU QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM HỘI VIÊN :

  1 / Ban chủ nhiệm :
  - Cơ cấu :
  Cơ cấu Ban chủ nhiệm theo qui định tại Điều IV của Qui Chế n*y.

  - Quyền hạn v* trách nhiệm :
  Ban chủ nhiệm có quyền hạn v* trách nhiệm qui định tại các điều khoản của Qui chế n*y phục vụ công tác điều h*nh tất cả các hoạt động của Câu lạc bộ. Chủ nhiệm CLB có quyền hạn v* trách nhiệm cao nhất, các Phó chủ nhiệm được phân công phụ trách các mảng hoạt động được giao.

  - Quyền lợi :
  Ban chủ nhiêm có quyền lợi như các Hội viên ch*nh thức của CLB.

  2 – Hội viên ch*nh thức :
  - Cơ cấu :
  L* người đã đăng ký th*nh viên theo qui định ở Điều III v* được Ban chủ nhiệm chấp nh*n l* Hội viên ch*nh thức

  * Quyền lợi :
  + Được tham gia các chuyến câu cá giao lưu do CLB tổ chức. Ưu tiên xếp danh sách tham dự trong trường hợp những chuyến câu giới hạn số lượng người tham gia do phương tiện
  + Được thông báo mời giao lưu với các CLB khác khi có các th*nh viên CLB khác đến thăm v* giao lưu tại Đ* nẵng – Hội an.
  + Được CLB giới thiệu với các CLB khác khi có dịp đi công tác, tham quan du lịch...
  + Được CLB tư vấn các vấn đề liên quan đến câu cá.
  + Được mua đồng phục CLB v* các trang thiết bị dụng cụ câu cá khác do CLB trang bị
  + Được đăng ký câu thi trúng giải khi CLB tổ chức câu thi giao lưu
  + Được thông báo giảm ( nếu có ) một phần chi ph* đóng góp tổ chức các sự kiện, giao lưu lớn của CLB

  * Nghĩa vụ :
  + Đóng Hội ph* h*ng năm theo qui định.

  + Tham gia đóng góp xây dựng CLB, thường xuyên theo dõi c*p nh*t thông tin về các hoạt động của CLB qua web caucadananghoian.com v* các Hội viên ch*nh thức.
  + Tham dự các hoạt động, các sự kiện ch*nh thức của CLB ( các đợt giao lưu lớn theo mùa ; câu cá giao lưu kỷ niệm ng*y th*nh l*p ; giao lưu tất niên ; giao lưu khai cần đầu năm mới ) *t nhất 01 lần trong năm. ( Trừ các Hội viên có vị tr* địa lý quá xa ở nước ngo*i).
  + Đăng ký v* s* dụng áo mũ đồng phục của CLB trong các dịp giao lưu ch*nh thức.

  3 - Hội viên danh dự:
  - Cơ cấu :
  L* người đã đăng ký th*nh viên theo qui định, có nhiều đóng góp cho CLB, có uy t*n trong lĩnh vực câu cá giải tr* v* được Ban chủ nhiệm chấp nh*n l* Hội viên danh dự.

  - Quyền lợi :
  + Có các quyền lợi như những Hội viên ch*nh thức của CLB.
  + Được thông báo giảm ( nếu có ) một phần chi ph* đóng góp tổ chức các sự kiện, giao lưu lớn của CLB.

  - Nghĩa vụ :
  + Tham gia đóng góp xây dựng CLB, thường xuyên theo dõi c*p nh*t thông tin về các hoạt động của CLB.
  + Tham dự, ủng hộ, cổ vũ các hoạt động, các sự kiện ch*nh thức của CLB ( các đợt giao lưu lớn theo mùa ; câu cá giao lưu kỷ niệm ng*y th*nh l*p ; giao lưu tất niên ; giao lưu khai cần đầu năm mới ).
  + Về hội ph* : Không thu hội ph* các Hội viên danh dự.

  4 -Xem xét danh sách Hội viên:
  Căn cứ v*o bảng đăng ký Hội viên v* hoạt động của CLB h*ng năm, Ban chủ nhiệm quyết định danh sách Hội viên của Câu lạc bộ:
  * Đã có sinh hoạt giao lưu theo các chương trình của CLB v* đáp ứng tiêu ch* hoạt động cũng như những nội dung theo qui chế CLB đã qui định.
  * Đóng Hội ph* đầy đủ hằng năm theo qui định.
  Công nh*n Hội viên ch*nh thức của CLB được thực hiện thường xuyên trong năm.

  5 - Loại khỏi danh sách Hội viên ch*nh thức:

  - Trong 01 năm không tham gia các chương trình của CLB m* không có thông tin ch*nh thức thông báo lý do ch*nh đáng.
  - Không đóng Hội ph* t*nh đến ng*y giao lưu tất niên hằng năm m* không thông báo lý do ch*nh đáng.
  - Việc Tổng kết n*y thực hiên sau đợt giao lưu tất niên h*ng năm.

  ĐIỀU VI:
  HỘI PHÍ v* QUỶ CLB :
  1 - Hội ph* :
  - Câu lạc bộ thu hội ph* đối với các th*nh viên ch*nh thức với mức 300.000 VNĐ / một năm ( Ba trăm nghìn Việt nam đồng).

  - Thời gian thu Hội ph* với các Hội viên ch*nh thức : Từ tháng 1 hằng năm.

  2 - Quỷ CLB:
  Quỷ CLB được hình th*nh từ các nguồn :

  + Thu Hội ph*
  + Các nguồn t*i trợ
  + Các đóng góp tự nguyện khác của các th*nh viên.
  + Tổ chức đấu giá những phần thưởng bảo lưu.

  3 – Quản lý Quỷ:
  - Phó chủ nhiệm phụ trách h*u cần trực tiếp quản lý quỷ
  CLB.

  - Ban chủ nhiệm quyết định các khoản chi của CLB theo nguyên tắc t*p thể thống nhất.

  - Nội dung các khoản chi của Quỷ CLB :
  + Phần thưởng của CLB trong các đợt giao lưu câu thi ch*nh thức.
  + Qu* tặng cho các CLB khác mời trong các dịp giao lưu ch*nh thức.
  + Phúng điếu với tứ thân phụ mẫu v* phu, quân của các Hội viên ch*nh thức, Hội viên Danh dự với mức 300.000 đ / lần .
  + Qu* mừng đám cưới của Hội viên với mức 300.000 đ.
  + Qu* mừng sinh nh*t cho mỗi Hội viên với mức 100.000 đ

  - Báo cáo quyết toán việc s* dụng quỷ CLB sẽ được thông qua trong dịp giao lưu tất niên CLB.

  ĐIỀU VII:
  THỰC THI :
  Qui chế có hiệu lực kể từ khi ban h*nh.
  - Tất cả các Hội viên của CLB Câu Cá Đ* Nẵng – Hội An có trách nhiệm thi h*nh qui chế n*y.
  - Mọi th*nh viên muốn tham gia CLB phải đọc kỷ v* đồng ý Qui Chế nầy trước khi đăng ký thông tin cá nhân xin l*m Hội viên.

  Đ* Nẵng – Hội An , tháng 01.2018
  Ban Chủ NhiệmCLB câu cá Đ* nẵng - Hội an