PDA

View Full Version : Điều hành CLB ĐN-HA 1. Danh sách thành viên CLB ( năm 2015 về trước)
 2. Đăng ký thành viên CLB
 3. Tài chính CLB
 4. Hình ảnh các thành viên của CLB
 5. Báo cáo cuối năm 2010
 6. Đăng ký thành viên của diễn đàn
 7. Hội phí CLB năm 2014
 8. Hội phí CLB năm 2015
 9. Hội phí CLB năm 2016
 10. Danh sách thành viên CLB năm 2016.
 11. Danh sách thành viên CLB năm 2017.
 12. Hội phí CLB năm 2017
 13. Chuẩn bị nhân sự cho Ban Chủ Nhiệm nhiềm kỳ 3 : 2017 - 2022
 14. Dự Thảo QUI CHẾ CLB Đà Nẵng - Hội An
 15. Danh sách Hội viên năm 2018.
 16. Danh sách Hội Viên năm 2019
 17. Danh sách Hội viên năm 2020