PDA

View Full Version : Điều hành CLB ĐN-HA 1. Danh sách thành viên CLB ( năm 2015 về trước)
 2. Đăng ký thành viên CLB
 3. Qui chế tổ chức hoạt động của CLB
 4. Tài chính CLB
 5. Hình ảnh các thành viên của CLB
 6. Báo cáo cuối năm 2010
 7. Đăng ký thành viên của diễn đàn
 8. Hội phí CLB năm 2014
 9. Hội phí CLB năm 2015
 10. Hội phí CLB năm 2016
 11. Danh sách thành viên CLB năm 2016.
 12. Danh sách thành viên CLB năm 2017.
 13. Hội phí CLB năm 2017
 14. Chuẩn bị nhân sự cho Ban Chủ Nhiệm nhiềm kỳ 3 : 2017 - 2022
 15. Dự Thảo QUI CHẾ CLB Đà Nẵng - Hội An
 16. Danh sách Hội viên năm 2018.